lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ดาวน์โหลด รวมข้อสอบความรอบรู้ และข่าวสารความรอบรู้ใหม่ล่าสุด

เจ้าของร้าน

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  

     ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2559

2.  รับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย 

     วันจันทร์ที่ 15-วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย

     ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

4.  ประเมินประวัติและผลงาน  สอบบรรจุครูผู้ช่วย 

     ระหว่างวันจันทร์ที่ 29  กุมภาพันธ์-วันศุกร์ที่  31  มีนาคม  2559

5.  สอบข้อเขียน  ภาค ก. และ  ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย 

     วันเสาร์ที่ 12  มีนาคม  2559

     ภาค ก.  ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

     ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

6.  สอบสัมภาษณ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 

     วันอาทิตย์ที่  13  มีนาคม  2559

7.  ประกาศผลการคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  

     ภายในวันศุกร์ที่ 18  มีนาคม  2559

"ขอขอบพระคุณทุกเว็บไซต์ที่นำมาอ้างอิงค่ะ"

 

ภาค ก.

 

รวม 150  คะแนน (วิชาละ 50 คะแนน)

 

09.00 - 10.00 น.  ความรอบรู้  

          

          1.1 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน"

          1.2 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

         (ข้อ 1.1-1.2 ใช้ลิ้งค์เดียวกันนะจ้ะ มีข้อสอบ ร่วม 1000 ข้อ)  

          

          1.3 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (มีข้อสอบ ร่วม 1000 ข้อ)  

 

          1.4 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ(พระราชบัญญัติ)

          ดาวน์โหลด "รวม พรบ. ระเบียบ กฎหมาย ทุกฉบับ มากมาย "

          อ้างอิง จากเว็บไซต์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

 

          1.4.1ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"

                 มีข้อสอบ 800+ข้อ

          1.4.2ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

                 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"มีข้อสอบ 300+ ข้อ

          1.4.3ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"(มี 100+ ข้อ)

          1.4.4ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

                 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"มีข้อสอบ 150+ข้อ

          1.4.5ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546"ได้ที่นี่

          1.4.6ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551"ได้ที่นี่

                 

11.00 - 12.00 น.  ความสามารถทั่วไป     

          

          2.1ดาวน์โหลด"ความสามารถด้านตัวเลข  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข  

               สรุปเหตุผล  เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ"มีข้อสอบ 300+ข้อ

          2.2 ดาวน์โหลด"ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความการสรุปความ  การตีความ มีข้อสอบ 250+ข้อ  

                การขยายความ  การเรียงข้อความ  การสะกดคำ  การแต่งประโยค  และคำศัพท์"

          2.3 ดาวน์โหลด"ความสามารถด้านเหตุผล  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย"มีข้อสอบ 80+ข้อ

           

13.00 - 14.30 น.  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

          รวมลิ้งค์ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

          3.1ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย

          3.2ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

          3.3ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

          3.4ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

          3.5ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพครู

  

ภาค ข.

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558   รวม 150  คะแนน (วิชาละ 75 คะแนน)

 

09.00 - 10.30 น.  ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา   

          2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน)

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาการศึกษา"ข้อสอบร่วม 500+ ข้อ          

              ดาวน์โหลด - แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

              ดาวน์โหลด - แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

              ดาวน์โหลด - แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

              ดาวน์โหลด - แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

              ดาวน์โหลด - แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน

              ดาวน์โหลด - แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

              ดาวน์โหลด - แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

              ดาวน์โหลด - แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

                  

13.30 - 15.00 น.  ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกคณิตศาสตร์"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกวิทยาศาสตร์"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกฟิสิกส์"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกเคมี"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกชีววิทยา"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกภาษาไทย"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกภาษาต่างประเทศ"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกศิลปะ"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกปฐมวัย"

              ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ "วิชาเอกคอมพิวเตอร์"

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

ความรอบรู้

1.เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องรออีกกี่ปี จึงจะขอใหม่ได้

1.   2  ปี 2. 5   ปี

3.ไม่เกิน  5  ปี4.  3   ปี

ตอบ  5  ปี

2.ข้อใดจับคู่เหตุการณ์ภัยพิบัติภัยไม่ถูกต้อง 

1. พายุนาร์กีส - พม่า   2. พายุหว่ามก๋อ - มาเลเชีย 

3. พายุไต้ฝุ่น  - ไต้หวัน 4. พายุมูจีแก   -  เวียดนาม

ตอบ   2. พายุหว่ามก๋อ - มาเลเชีย 

3.เพราะเหตุใดการแถลงข่าวระเบิดราชประสงค์ และสาธรจึงต้องมีการรายงานข่าว ทั้ง ภาษาไทย จีน อังกฤษ 

1.  สร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ  

2.  เป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

3.  เพื่อรายงานสถาณการณ์ให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทย

4. เพื่อให้ประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของประเทศนั้นๆได้รับทราบข้อมูล 

ตอบ  4.เพื่อให้ประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของประเทศนั้นๆได้รับทราบข้อมูล 

4.กรณีเหตุการณ์เหยียบกันตาย 700 กว่าคนเกิดขึ้นที่ใด    

1.  เมืองเซินเจิ้น   จีน  2. เมืองนิวเดลี    อินเดีย

3. เมืองเมกกะ  ซาอุดิอาระเบีย 4.เมือง

ตอบ  3. เมืองเมกกะ  ซาอุดิอาระเบีย 

5.ประเทศใดในอาเซียนที่เข้าร่วมกลุ่ม G20 

1.    อินโดนีเซีย  ไทย 2. ไทย   พม่า

3.ลาว   อินโดนิเซีย4. มาเลเซีย   สิงคโปร์

ตอบ  1. อินโดนีเซีย   ไทย 

6.ใคร สามารถทำการสอนโดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพได้ 

1. ผู้บริหารการศึกษา    2. ครู

3.ผู้บริหารสถานศึกษา4.อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ตอบ   4.อาจารย์มหาวิทยาลัย 

7.การเลี้ยงควายไทย เป็นภูมิปัญญาแบบใด 

1.   วรรณกรรมพื้นบ้าน

2.   กีฬาภูมิปัญญาไทย

3.ศิลปะการแสดง

4.   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล)

ตอบ   4.   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล)

8.วันกตัญญูแห่งชาติ ตรงกับวันใด

 1.    มาฆบูชา2. วันแม่

3. วิสาขบูชา4. วันพ่อ

ตอบ   1. มาฆบูชา

9.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามาจากกฎหมายใด ตอบ ... 

1.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550

2.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ตอบ 4.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

10.ข้อความแคมเปญของรัฐบาลประยุทธ  “เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่ คือ ประเทศของเรา บ้านของเรา"  ตรงกับข้อใด 

1. OUR HOME STRONGER OUR COUNTRY TOGETHER  

2. OUR HOME TOGETHER COUNTRY STRONGER 

3. OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER

4. OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER

ตอบ  3. OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER 

11.วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่เท่าใด  

1.  5  มิถุนายน   2. 5 พฤษภาคม 

3.  6  มิถุนายน   4. 10 พฤษภาคม

ตอบ  2. 5 พฤษภาคม 

12.วันสตรีสากลคือวันที่เท่าใด ตอบ 8 มีนาคม 

1. 15  มกราคม  2. 11 มีนาคม 

3. 8 มีนาคม 4. 10  กันยายน

ตอบ 3. 8 มีนาคม

13.ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าของจ.สุราษฎร์จัดในคืนวันใด

1.    ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 2. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

3.แรม 15 ค่ำ เดือน 10 4. แรม 15 ค่ำ เดือน 11

ตอบ   1.    ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 

14.สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ใด  

1. กรุงเทพฯ  ไทย  2. กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย

3. กรุงเนปีดอ   ประเทศพม่า4.กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ตอบ  4.กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

15.สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท  

1.  ประเภทเดียว  คือ กิตติมศักดิ์2.  2   ประเภท คือ สามัญและกิตติมศักดิ์

3. 2   ประเภท  คือ ทั่วไป และสามัญ4.  2   ประเภท คือ ทั่วไปและกิตติมศักดิ์

ตอบ   2.  2   ประเภท คือ สามัญและกิตติมศักดิ์

16.รัชกาลใดครองราชย์นานที่สุด

1.   รัชกาลที่  22. รัชกาลที่  5

3.   รัชกาลที่  74. รัชกาลที่  9

ตอบ   4. รัชกาลที่  9

17.การศึกษาเฉพาะบุคคลใช้สำหรับบุคคลใด 

1. บุคคลทั่วไป   2. บุคคลพิการ 

3. บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ4. 

ตอบ   2. บุคคลพิการ 

18.โทษทางวินัยมีกี่สถาน

1.   3   สถาน 2. 4   สถาน

3.5  สถาน4.  6   สถาน

ตอบ   3.     5  สถาน

19.ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่ร้ายแรงมีกี่สถาน

1.   ลดขั้นเงินเดือนปลดออก2. ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน

3.  ปลดออก ไล่ออก4.ปลดออก   ให้ออก

ตอบ   3.  ปลดออก ไล่ออก

 

20.ผู้ขอใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุกี่ปี  

1.    ไม่ต่ำกว่า  18 ปีบริบูรณ์2. ไม่ต่ำกว่า  20 ปีบริบูรณ์

3. ไม่ต่ำกว่า  19 ปีบริบูรณ์4. ไม่ต่ำกว่า  21 ปีบริบูรณ์

ตอบ  2. ไม่ต่ำกว่า  20 ปีบริบูรณ์

21.จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1.    แม่ฮ่องสอน2. สระแก้ว

3.มุกดาหาร4.กาญจนบุรี

ตอบ  1.    แม่ฮ่องสอน

22.ครูผู้ช่วยต้องผ่านการพัฒนาอย่างเข้มกี่ปี 

1.  2   ปี  2.  1  ปี

3.  4   ปี4.  3   ปี

ตอบ   1.  2   ปี  

23.ข้อใดไม่ใช่แม่น้่ำ 3 สาย ในปัจจุบัน 

1.  สนช.  2. สปช.

3.  ครม.4. คสช.

ตอบ   4. คสช.

24.น้ำบ่อน้อย เกิดจากวรรณคดี เรื่องใด

1. ขุนช้าง  ขุนแผน    2. อิเหนา

3. พระอภัยมณี4. รามเกียรติ์

ตอบ   4. รามเกียรติ์

25.หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   2. สำนักงานสภาการศึกษา

3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน4. สำนักงานปลัดกระทรวง

ตอบ  4. สำนักงานปลัดกระทรวง

26.ข้อใดไม่ได้อยู่ใน 3 ห่วงของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พอประมาณ   2. มีคุณธรรม

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี4. มีเหตุผล

ตอบ  2. มีคุณธรรม

 

 

คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู

27.มารยาทจัดอยุ่ในวัฒนธรรมด้านใด 

1.  เนติธรรม   2. สหธรรม 

3.  คติธรรม4.วัตถุธรรม

ตอบ  2. สหธรรม 

28.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ด้าน  

1.   3 ด้าน 10 มาตรฐาน  2. 4 ด้าน 15 มาตรฐาน 

3.3 ด้าน 15 มาตรฐาน 4. 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 

ตอบ  4. 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 

29.อุดมการณ์ของความเป็นครู 5 เต็มมีอะไรบ้าง 

1.   เต็มรู้  เต็มใจ  เต็มเวลา  เต็มคน เต็มที่2. เต็มที่  เต็มใจ  เต็มเวลา  เต็มคน เต็มพลัง

3.เต็มรู้  เต็มใจ  เต็มเวลา  เต็มที่  เต็มพลัง4. เต็มรู้  เต็มใจ  เต็มเวลา  เต็มคน เต็มพลัง

ตอบ   4. เต็มรู้  เต็มใจ  เต็มเวลา  เต็มคน เต็มพลัง

30.สีข้อใดแตกต่างจากสีอื่น

1.    สีขาว2. สีน้ำเงิน

3.สีแดง4.สีเขียว

ตอบ  1.    สีขาว

31.ข้อใดไม่ใช่โทษต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. ยกข้อกล่าวหา   2. ตักเตือน

3.ตัดเงินเดือน4. เพิกถอนใบอนุญาต

ตอบ   3.ตัดเงินเดือน

32.นโยบายด้านการศึกษา เรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีกี่ข้อ 

1. 5 ข้อ    2.  3  ข้อ 

3. 4 ข้อ 4.  6   ข้อ 

ตอบ   1. 5 ข้อ    

33.ครูบวรถูกผอ.เรียกไปว่ากล่าวตักเตือนเรื่องการแต่งกายไม่เรียบร้อยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรียนทำให้ครูบวรอับอายและโกรธมาก แต่ครูบวรก็ยับยั้งความโกรธได้และยิ้มให้ผอ. ครูบวรใช้ข้อใดยับยั้งความโกรธ 

1.   สติ สัมปัญชัญญะ 2.  สัปปุริสธรรม 

3.หิริโอตัปปะ4.  จาคะ

ตอบ  1.   สติ สัมปัญชัญญะ 

34.จริยธรรม หมายถึง ข้อใด 

1.   ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ  2. กิริยาที่ควรประพฤติ

3.  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 4. ความดีงามในจิตใจ

ตอบ   3.  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 

35.ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 มีกี่มาตรฐาน 

1. 5 มาตรฐาน    2. 11 มาตรฐาน 

3. 9  มาตรฐาน 4. 13 มาตรฐาน 

ตอบ   2. 11 มาตรฐาน 

36.มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาเท่าใด

1. ไม่น้อยกว่า 6  เดือน2. ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. 1  ปี4.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ตอบ  2. ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

37.ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุเท่าใด 

1.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   2. ไม่ต่ำกว่า 19  ปีบริบูรณ์ 

3.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 4. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ 

ตอบ      3.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

38.เด็กในความหมายของ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับหมายถึงข้อใด 

1.  ย่างเข้าปีที่หกถึงย่างเข้าปีที่สิบหก  2. ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก

3.ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบห้า4.ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบเจ็ด

ตอบ   2. ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก

39.การฆ่าพ่อแม่ ทำผิดคุณธรรมใด

1.  จารีต  2. กฏหมาย

3. คุณธรรม4. ค่านิยม

ตอบ  1.  จารีต  

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

ช่างโครงหลังคาภาคอีสาน [1]
ช่างโครงหลังคาภาคกลาง [0]
ช่างโครงหลังคากรุงเทพและปริมณฑล [0]
ช่างงานสแตนเลส ภาคอีสาน [0]
ช่างงานสแตนเลส ภาคกลาง [0]
ช่างงานสแตนเลส ภาคเหนือ [0]
ช่างงานสแตนเลส กรุงเทพปริมณฑล [0]
รับสร้างบ้าน ภาคอีสาน [0]
รับสร้างบ้าน ภาคกลาง [0]
รับสร้างบ้าน กรุงเทพเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม73,070 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด56,192 ครั้ง
เปิดร้าน14 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

0924857685
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านงานโครงหลังคา โทร 092-4857685
งานโครงหลังคา โทร 092-4857685
TK การช่าง เราเป็นช่างทำหลังคา โดยทีมงานอาชีพ เรารับงานเฉพาะทาง โดยเฉพาะ งานเหล็ก โครงเหล็ก โครงหลังคา งานหลังคา รับงานหลังคาโรงรถ
เบอร์โทร : 0924857685
อีเมล : pim.bie2534@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก